Kjellerup Fjernvarme A.M.B.A. holder generalforsamling d. 30. oktober 2018

Mød op tirsdag den 30/10 kl. 19.30 i Arena midt, Hasselvej 15, Kjellerup.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for

indeværende drifts år fremlægges til orientering

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

11 . Eventuelt.


Vel mødt!